Bộ Tài chính ban hành quy định mới về thu tiền sử dụng đất

By nhadatxanh - Saturday, 05/04/2014 23:01 GMT+7

Theo quy định của Thông tư 76, trường hợp được Nhà nước giao đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỉ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỉ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỉ đồng đối với các tỉnh còn lại, thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất cụ thể do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất.


 

Theo quy định của Thông tư 76, trường hợp được Nhà nước giao đất mà diện tích tính thu tiền sử dụng đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỉ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỉ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỉ đồng đối với các tỉnh còn lại, thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất cụ thể do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất.

 

Trường hợp được giao đất diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỉ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỉ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỉ đồng đối với các tỉnh còn lại thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác định bằng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất.

Hệ số điều chỉnh giá đất do Sở Tài chính chủ trì xác định theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, trình UBND cấp tỉnh ban hành hàng năm sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Thông tư cũng quy định, tại một số vị trí đất thực hiện dự án trong cùng một khu vực, tuyến đường có hệ số sử dụng đất (mật độ xây dựng, chiều cao của công trình) khác với mức bình quân chung của khu vực, tuyến đường thì UBND cấp tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất cao hơn hoặc thấp hơn mức bình quân chung để tính thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp này và quy định cụ thể trong Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất của địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.8.2014.

Theo NLĐ. Nguồn: dothi.net